Breadcrumbs

Regulamin Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Łódzkiej, zwane dalej Kołem, zrzesza studentów elektryków wszystkich specjalności oraz studentów, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osoby zainteresowane działalnością Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Łódzkiej.

§2

Siedzibą Koła jest pokój 724 znajdujący się przy Al. Politechniki 11, budynek C3.

§3

Podstawą działalności Koła jest Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich i niniejszy regulamin.

§4

Godłem Studenckiego Kola SEP są stylizowane białe litery SEP na niebieskim tle, wraz z literami PŁ (symbolizującymi Politechnikę Łódzką). Poniżej znajduje się napis „im. Prof. Michała Jabłońskiego”. Wzorzec godła stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

§5

Celem działalności Koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy, kwalifikacji zawodowych, kultury technicznej i etyki zawodowej oraz umiejętności z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki.

§6

Cele Koła realizowane są przez:

 • organizowanie sympozjów i spotkań naukowych;
 • prace członków w realizacji badań i projektów naukowych;
 • organizowanie spotkań z teoretykami i praktykami elektrotechniki i dziedzin pokrewnych;
 • organizowanie i udział w obozach naukowych;
 • utrzymywanie kontaktów z innymi kołami uczelni macierzystej i innych uczelni;
 • organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej;
 • przestrzeganie i kształtowanie zasad etycznego postępowania;
 • współpracę z przemysłem związanym z szeroko pojętą elektryką.

§7

Wszystkie prace, jakie są wykonywane w ramach lub dla Studenckiego Koła SEP przy Politechnice Łódzkiej są własnością Koła i organem decydującym o ich wykorzystaniu jest Zarząd Koła lub Walne Zebranie Członków Koła.

 

Rozdział 3

Członkowie Koła: prawa i obowiązki

§8

Członkami Koła mogą być:

 • studenci i doktoranci Politechniki Łódzkiej;
 • osoby zainteresowane szeroko pojętą elektrotechniką.

§9

Każdy członek Koła ma możliwość

 • korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • uczestniczyć w działaniach wymienionych w §3 i §6.

§10

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień statutu SEP;
 • czynnego udziału w pracach i działalności Koła;
 • wspierania działalności Koła oraz dbałości o jego dobre imię.

§11

Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje Zarząd Oddziału, a w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju – Zarząd Główny.

§12

Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia.
 • Prezes lub Wiceprezes może zgłosić uzasadniony wniosek o zawieszenie w czynnościach danego członka Koła.

 

Rozdział 4

Władze Koła

§13

Władzami Koła są:

 • Walne Zebranie Członków Koła;
 • Zarząd Koła;
 • Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna (obligatoryjna w Kole liczącym więcej niż 50 członków).

§14

Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Koła.

§15

Działalność Komisji Rewizyjnej Koła reguluje statut SEP i regulamin Komisji zatwierdzony przez WZK.

§16

WZK jest zwoływane przez Zarząd Koła albo z inicjatywy Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Koła.
O terminie, miejscu i porządku obrad WZK, Zarząd Koła zawiadamia członków
lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 §17

Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła są podejmowane większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Koła, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Obrady władz Koła są prawomocne do powoływania uchwał przy obecności przynajmniej połowy liczby uprawnionych członków. Obrady Walnego Zebrania Członków Koła w drugim terminie, który zostaje wyznaczony przez Zarząd Koła, są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należą:

 • wybór prezesa i członków Zarządu Koła;
 • uchwalanie regulaminu Koła;
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła;
 • uchwalanie kierunków działalności Koła;
 • rozpatrywanie sprawozdania zarządu z działalności Koła i sprawozdania komisji rewizyjnej Koła;
 • udzielanie absolutorium zarządowi Koła;
 • wybór komisji rewizyjnej Koła;
 • wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów oddziału.

§19

Zarząd Koła składa się z przynajmniej trzech osób:

 • prezesa;
 • wiceprezesa;
 • skarbnika koła, pełniącego funkcję sekretarza koła.

§20

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

 • realizowanie uchwał WZK;
 • kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Koła na zewnątrz;
 • zwoływanie Walnych Zebrań;
 • zarządzanie środkami finansowymi koła zgodnie z zasadami finansowania działalności uchwalonymi przez zarząd oddziału;
 • wnioskowanie w sprawie nadawania odznak, medali i wyróżnień.

§21

Posiedzenie Zarządu Koła może się odbyć przy obecności większości członków Zarządu Koła. Uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu jest obowiązkowe. Ewentualna niedyspozycyjność powinna być zgłaszana Prezesowi lub Wiceprezesowi minimum jeden dzień przed planowanym posiedzeniem. Prezes lub Wiceprezes powiadamia członków Zarządu o posiedzeniu zwyczajnym na co najmniej 5 dni roboczych przed jego terminem, podając termin, miejsce i proponowany porządek zebrania.

§22

Wnioski z posiedzenia Zarządu Koła przedstawione są na zebraniu Koła.

§23

Odwoływanie członków Zarządu Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Łódzkiej im. prof. Michała Jabłońskiego odbywa się na dobrowolną prośbę członka Zarządu lub na skutek uchwały walnego zgromadzenia członków Studenckiego Koła.

§24

Decyzje Zarządu dotyczące zarządzania majątkiem Koła podejmowane są większością głosów członków Zarządu.

 

Rozdział 5

§25

Na majątek Koła składają się:

 • darowizny i zapisy;
 • dotacje;
 • dochody z wszelkich imprez i działalności podjętych przez Koło;
 • inne wpływy niekolidujące z istniejącym ustawodawstwem;
 • rzeczy materialne zakupione na rzecz koła.

Rozdział 6

§26

W sprawach nieujętych regulaminem Studenckiego Kola Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej ma zastosowanie statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Statut Politechniki Łódzkiej.

 

Niniejszy regulamin został przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Koła w dn. 6.11.2017.