Regulamin Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka” i jest
nazywany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy
Politechnice Łódzkiej.
3. Sponsorem tytularnym Konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków
Polskich.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów, odbywających się w tym samym dniu na terenie
Politechniki Łódzkiej:
a. testu teoretycznego;
b. testu praktycznego.
5. Do kontaktu w sprawach Konkursu upoważniony jest prezes i wiceprezes Studenckiego
Koła SEP im. prof. M. Jabłońskiego oraz wyznaczeni przez Zarząd Koła Koordynatorzy.
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Szkoły biorące udział w wydarzeniu wyznaczajątrzyosobowe zespoły do udziału
w Konkursie.
2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani sądo podania swoich danych osobowych przy
zgłoszeniu udziału oraz przy wejściu na salęprzed oficjalnym rozpoczęciem Konkursu.
3. Dopuszczalna jest zmiana składu zespołu do momentu oficjalnego rozpoczęcia Konkursu
po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem.
4. Zgłoszenia szkoły i zespołu do konkursu można dokonaćw formie podanej
w zaproszeniu.
5. Każda szkoła może zgłosićdo konkursu tylko jeden trzyosobowy zespół.
§ 3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Dane osobowe uczestników Konkursu, będą gromadzone, przetwarzane
i administrowane przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu oraz w celach
promocyjnych.
2. Przekazanie danych osobowych i udział w Konkursie sądobrowolne.
3. Osobom, których dane osobowe pozyskano podczas Konkursu przysługuje prawo do
wglądu w treśćswoich danych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Mająone także
prawo wnieść sprzeciw lub zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych
zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
§ 4
TEST TEORETYCZNY
1. Test teoretyczny składa sięz 20 do 30 pytańtestowych jednokrotnego wyboru z zakresu
elektrotechniki, elektroniki i automatyki.
2. Czas przeznaczony na rozwiązywanie pytańto 15 min.
3. Uczestnicy rozwiązujątest indywidualnie.
4. W trakcie rozwiązywania testu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek materiałów
pomocniczych, gdyżgrozi to dyskwalifikacjąuczestnika.
5. Test oceniany jest pod względem poprawności odpowiedzi i czasu oddania pracy.
§ 5
TEST PRAKTYCZNY
1. Test praktyczny składa sięz zadania problemowego do rozwiązania w zespołach.
2. Czas przeznaczony na rozwiązywanie problemu jest podawany przed przystąpieniem do
testu pierwszego zespołu, nie dłużej niż20 minut.
3. W trakcie rozwiązywania testu zabronione jest korzystanie z materiałów pomocniczych
nieudostępnionych przez organizatora, gdyżgrozi to dyskwalifikacjązespołu.
4. Test oceniany jest pod względem poprawności rozwiązania problemu i czasu
rozwiązania.
§ 6
OCENIANIE I NAGRODY
1. Test teoretyczny jest oceniany pod względem szybkości i poprawności odpowiedzi.
2. Test praktyczny jest oceniany pod względem szybkości i poprawności rozwiązania
przedstawionego zadania praktycznego.
3. Dla osoby, która uzyskała najwyższy wynik z części teoretycznej, jest przyznawana
nagroda indywidualna. W przypadku remisu decyduje czas oddania pracy.
4. Dla trzech zespołów, które zdobyły największąliczbępunktów z obu części Konkursu, są
przyznawane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
5. Organizator może przyznaćdodatkowe nagrody indywidualne lub zespołowe.
6. W przypadku zdobycia przez dwa zespoły tego samego wyniku punktowego (po
zsumowaniu liczby punktów z części praktycznej oraz liczby punktów poszczególnych
uczestników z części teoretycznej), o wyższym miejscu decyduje czas rozwiązania
zadania praktycznego.
7. W przypadku przystąpienia do Konkursu zespołu w niepełnym składzie, za test
teoretyczny jest doliczane 0 (zero) punktów za każdego nieobecnego uczestnika.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacjąniniejszego Regulaminu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie.